Valoarea adăugată pe care o aduce CAPIR în domeniul sistemelor de control intern managerial constă în asigurarea pregătirii profesionale a personalului implicat în procesul de  IMPLEMENTARE ŞI DEZVOLTARE A SISTEMELOR DE CONTROL INTERN MANAGERIAL (SCIM). În acest domeniu, problema cea mai importantă o reprezintă dezvoltarea şi menţinerea SCIM la un nivel corespunzător, prin supraveghere sistematică şi actualizarea anuală a instrumentelor specifice, în mod special a registrelor de riscuri şi a procedurilor formalizate, şi nu doar procesul de implementare a SCIM în cadrul entităţilor publice.
Sursa informaţiilor: www.sgg.ro.

Din aceste considerente, prezentăm în continuare modul de organizare, utilizare şi actualizare a principalelor instrumente pentru implementarea şi dezvoltarea SCIM în cadrul entităţilor.

Activitatea de audit public intern

Valoarea adăugată pe care o poate aduce CAPIR în domeniul sistemelor de control intern managerial constă şi în perfecţionarea pregătirii profesionale a profesioniştilor în domeniul auditului intern prin prezentarea unor studii de caz specifice, în cadrul cursurilor de pregătire, dar şi prin organizarea unor mese rotunde, colocvii sau simpozioane pe teme de interes naţional, la propunerea membrilor.

Mai mult

Comisia de monitorizare (C.M.)

Modul de organizare şi de lucru al CM se află în responsabilitatea preşedintelui acesteia şi se stabileste în funcţie de volumul şi de complexitatea proceselor şi activităţilor din cadrul entităţii pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare (ROF) al CM.

Şedinţele CM se desfăşoara pe baza convocatorului şi a ordinei de zi, aprobate de preşedintele CM, în care se dezbat materialele şi documentele prezentate.

Mai mult

Echipa de gestionare a riscurilor (E.G.R.)

Modul de organizare şi de funcţionare al EGR se află în responsabilitatea președintelui acesteia și se stabilește în funcție de volumul şi complexitatea proceselor şi activităţilor din cadrul entităţilor, care va elabora şi ROF – ul EGR.

Şedinţele EGR se organizează de către secretarul EGR şi se desfăşoară pe baza ordinii de zi aprobate de către preşedintele EGR, ori de cate ori este nevoie, dar obligatoriu anual.

Mai mult

Elaborarea si actualizarea registrului de riscuri

Persoanele responsabile de activitățile și acțiunile specificate în fișele de post sunt răspunzătoare și de riscurile asociate acestora, atat de riscurile identificate, cat și de riscurile noi, care pot să apară.

Riscurile se relaționează la acțiunile specifice din structura activităților, în stransă legătură cu obiectivele,pentru a putea fi evaluate și prioritizate.

Conducătorul compartimentului desemnează un responsabil cu riscurile la nivelul acestuia, care colectează riscurile identificate și evaluate de către fiecare persoană din cadrul compartimentului.

Mai mult

NOTA:

Consiliul Director al CAPIR va avea o preocupare permanentă pentru actualizarea secţiunii VALOREA ADĂUGATĂ