Camera Auditorilor Publici Interni din România (CAPIR) este o organizaţie profesională liberală, autonomă, care funcţionează ca persoana juridică română de drept privat, având caracter nepatrimonial, nonprofit şi nonguvernamentală a auditorilor interni şi a persoanelor fizice interesate de această profesie.

CAPIR este asociaţia profesională a specialiştilor în domeniul auditului intern, respectiv auditori interni în sistemul public şi auditori interni ai sistemelor de management (calitate, mediu şi altele).
CAPIR reprezintă interesele membrilor săi în raport cu autorităţile, organismele economice şi sociale şi societatea civilă şi va întreprinde acţiuni de asigurare prin reglementări corespunzătoare a cadrului legislativ de exercitare a profesiei de auditor intern, similar celorlalte profesii liberale.
CAPIR va acţiona pentru promovarea şi creşterea prestigiului profesiei de auditor intern.
CAPIR va asigura servicii de consiliere, schimburi de experienţă, instruire şi formare profesională pentru membrii săi.

CAPIR a fost constituită în baza OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completărilor ulterioare.

CAPIR a fost înfiinţată de un grup de iniţiativă format din auditori interni din sistemul public, din profesionişti din domeniul guvernanţei corporative, dar şi de auditori din domeniul sistemelor de management.

CAPIR va asigura evidenţa, pregătirea şi perfecţionarea profesioniştilor în audit intern şi control intern managerial, a persoanelor cu studii superioare, indiferent de specializare,  interesate de această profesie.

CAPIR va constitui filiale teritoriale în funcţie de numărul membrilor înregistraţi, cu precădere în centrele universitare

CAPIR va organiza şi va desfăşura activităţi de pregătire profesională şi consultanţă, cel puţin, în domeniile :

  • iniţierea şi introducerea în practica profesiei de auditor intern;
  • asigurarea pregătirii profesionale continue a auditorilor interni;
  • implicarea în procesul de implementare a sistemului de control intern managerial – SCIM;
  • evaluarea stadiului de implementare a SCIM în cadrul entităţilor publice;
  • obţinerea atestării auditorilor publici interni, cf. OMFP nr. 1259/2012 pentru aprobarea Normelor privind coordonarea şi desfăşurarea proceselor de atestare naţională şi de pregătire profesională continuă a auditorilor interni din sectorul public şi a persoanelor fizice;
  • elaborarea Raportului individual privind modul de realizare a programului de formare profesională continuă, conform alin. 4, art. 26 din OMFP nr. 1259/2012, pentru  menţinerea valabilităţii certificatului de atestare a auditorilor interni;
  • perfecţionarea pregătirii profesionale a auditorilor interni ai sistemelor de management ;
  • noutăţi privind instrumentele şi tehnicile de audit intern.

Pe baza propunerilor membrilor săi, a studiilor si analizelor efectuate, inclusiv la nivelul filialelor, CAPIR va întreprinde acţiuni de promovare, inclusiv propuneri de modificare şi completare a reglementarilor la nivelul autorităţilor competente.

CAPIR va colabora cu toate autorităţile şi organismele private, pentru realizarea obiectivelor sale şi reprezentarea intereselor membrilor săi.

Membru CAPIR poate fi orice persoană fizică cu studii superioare de licenţă a cărei activitate sau interese sunt asociate domeniului profesional al auditului intern şi controlului intern managerial, indiferent dacă este sau nu în activitate, prin completarea formularului de înscriere, în urma achitării taxei pentru anul în curs.

Principalele categorii de persoane care  considerăm că ar fi interesate de calitatea de  membru CAPIR sunt:

-auditori interni din sistem public;

-auditori interni din sistemul privat,

-membri ai comisiilor de monitorizare şi ai echipelor de gestionare a riscurilor din cadrul entităţilor publice care au obligaţia de a implementa şi dezvolta sistemul de control intern managerial (SCIM),

-profesionişti din domeniul controlului financiar public intern, respectiv persoane care nu mai sunt în activitate, dar care au activat în CCR, Garda financiară, ANAF, vamă şi alte structuri de control şi inspecţie şi care sunt interesate de această profesie liberală.

Pentru a deveni membru CAPIR există o  taxă de înscriere de 50 lei şi cotizaţia anuală în sumă de 150 lei, aprobate de Consiliul Director.

Persoana care dobândeşte calitatea de membru al CAPIR are toate drepturile si obligaţiile ce decurg din aceasta calitate, conform prevederilor statutului Asociaţiei CAPIR.